Velvyslanec

Arndt Freytag von Loringhoven
[fts_twitter tweets_count=2 cover_photo=no stats_bar=no show_retweets=no show_replies=no search=#CzechRepublic]

Návštěvní a turistické cesty

Vízové podmínky pro občany zemí s vízovou povinností

Občané zemí s vízovou povinností potřebují zásadně pro všechny vstupy do Spolkové republiky Německo vízum, tzn. také pro krátkodobé turistické pobyty. Pro držitele diplomatických a služebních pasů existují částečně zvláštní předpisy.

Požádat o vízum u Velvyslanectví Spolkové republiky Německo mohou pouze občané s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v České republice. Lidé, kteří pobývají v Česku jen přechodně, musí žádat o vízum u příslušného německého velvyslanectví v zemi, kde mají trvalý pobyt. To platí i v případě, že cesta do země pobytu je časově a finančně náročná. Dlouhodobým pobytem v České republice se zpravidla rozumí pobyt již minimálně 6 měsíců.

Žádosti se zásadně podávají osobně. Žádosti nezletilých, kteří ještě nedovršili 16 let, mohou podávat pouze zákonní zástupci. U manželských dětí to jsou oba rodiče společně. Pokud se dostaví pouze jeden z rodičů, musí předložit notářem ověřený souhlas druhého rodiče s cestou dítěte nebo podepsaný souhlas a kopii pasu druhého rodiče.

Pokud je jen jeden rodič zákonným zástupcem, musí to doložit rozhodnutím soudu o samostatné péči o dítě, u nemanželských dětí předložením rodného listu, ve kterém není uveden žádný otec. Pokud jeden z rodičů již zemřel, je nutno předložit úmrtní list.

Neplnoletí, kteří již dovršili 16 let, musí žádosti podávat osobně a potřebují k tomu písemný souhlas zákonných zástupců s cestou. Pro každého cestujícího, tzn. i pro děti zapsané v pase rodičů, musí být podána vlastní žádost (dva formuláře s fotografiemi).

Velvyslanectví musí během schvalování žádosti o vízum prověřit účel cesty, dostatečné finanční prostředky a ochotu k návratu. Pouze pokud jsou splněny všechny požadavky, může být uděleno vízum. Na schvalovacím řízení se podílejí úřady něměcké a úřady všech ostatních Schengenských partnerů. Vízum může být uděleno pouze v případě, že žádný z těchto úřadů nemá námitky k jeho udělení. Na vízum není právní nárok. O udělení víza rozhoduje velvyslanectví, po případě zúčastněné příslušné německé úřady (cizinecké úřady atd.).

Výdej pasů s uděleným vízem, u kterých byly žádosti s podklady přijaty v pondělí – čtvrtek mezi 9:00 – 11:00 je zpravidla tentýž den odpoledne mezi 14:00 – 15:30. Víza na základě žádostí podaných v pondělí – čtvrtek mezi 11:00 – 12:00 nebo odpoledne 14:00 – 15:00 a v pátek jsou k vyzvednutí následující pracovní den mezi 14:00 – 15:30. Totéž se týká zamítnutých žádostí. V pátek není výdej pasů.

Výjimku tvoří státní příslušníci, u kterých je nutno před udělením víza kontaktovat všechny Schengenské partnery

Při podání žádostí je v zásadě nutné předložit následující podklady:

 1. dvě vyplněné žádosti, které musí být podepsány žadatelem
 2. podepsané poučení podle § 55 Zákona o pobytu
 3. podepsané poučení o zdravotním pojištění
 4. cestovní pas s dostatečnou platností ( minimálně 3 měsíce po skončení platnosti víza) a s minimálně jednou volnou stránkou (určenou pro víza)
 5. kopii pasu
 6. dvě aktuální stejné fotografie pasového formátu
 7. povolení k pobytu pro Českou republiku (zapsané v pase); povolení k pobytu musí být platné již minimálně 6 měsíců a nadále platné i po předpokládaném návratu.
 8. Průkaz o povolení k pobytu – pokud je vystaven
 9. doklad o nemocenském pojištění na celou dobu pobytu, které je platné pro všechny Schengenské státy. Pojištění musí mít krytí minimálně 30 000,- eur a zpravidla musí být uzavřeno v České republice.
 10. doklad o pravidelném příjmu v České republice – t.zn. pracovní povolení a potvrzení o pracovním poměru (z něho musí vyplývat, že se nejedná o práci na dobu určitou nebo o zkušební dobu) a výplatní pásky nebo aktuální živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku vlastní firmy
 11. výpisy z osobního bankovního účtu za poslední 3 měsíce a u podnikatelů dále z podnikatelského účtu za poslední 3 měsíce (z nich musí být patrno, že podnikání je skutečně provozováno), popř.doklad o spoření nebo vkladní knížka
 12. popř. doklady o činnosti firmy u vlastníků firem, např.poslední daňové přiznání, celní doklady o dovozu zboží, účty a faktury o nákupu a prodeji zboží
 13. popř. nájemní smlouvu na soukromý byt
 14. pro návštěvní cesty: pozvání od osoby, kterou chce žadatel ve Spolkové republice Německo navštívit. Pozvání musí být zpravidla v originále na příslušném formuláři toho cizineckého úřadu, kde má hostitel v Německu své bydliště. Musí obsahovat záruku o převzetí nákladů dle §§ 66-68 Zákona o pobytu a ověřený podpis hostitele. Pozvání musí být vystaveno na určité časové období.
 15. pro turistických cesty: přesný popis cesty a předplacený cestovní poukaz nebo předplacenou rezervaci hotelu, pokud je pobyt v hotelu naplánovaný.

Veškeré podklady je nutno předložit v originále s obyčejnou kopií. Originály budou vráceny.V jednotlivých případech si velvyslanectví vyhrazuje právo vyžádání dodatečných podkladů a/nebo rozšířeného prověřovacího řízení za účasti příslušného cizineckého úřadu.

Při podání žádostí je nutno zaplatit poplatek ve výši 35,- eur. Poplatek se platí v hotovosti v českých korunách podle platného kurzu. Neplnoletí platí polovinu poplatku. Vedle toho mohou být požadovány další poplatky, které by vznikly při zpracování žádostí.

Rubriky

Pro více informací
[fts_twitter tweets_count=2 cover_photo=no stats_bar=no show_retweets=no show_replies=no search=#Germany]